خوردن ماهی و ماست

خوردن ماهی و ماست باهم بخاطر اسید لاکتیک موجود درماست بر روی عصب پاراسمپاتیک اثرگذاشته و لختی در بدن به وجود می آورد 🐟

 

در برخی موارد آلرژی درافراد آنقدر زیاد میشود که باعث مرگ فرد میشود