چطوری سوختگی پوست رو سریعا تسکین بدیم؟ 🤔

 

محل سوختگی را در ظرفی از شیر فرو برده و 15 دقیقه نگهدارید(هر چند ساعت تکرار کنید)

 

چربی و پروتئین موجود در شیر سبب آرام شدن درد سوختگی شده و به ترمیم آن کمک میکند