هرگز نمازت را ترک مکن " 

 

میلیون ها نفر زیر خاک بزرگترین آرزویشان بازگشت به دنیاست ؛

 

تا " سجده " کنند

        󾁁 فقط یک سجده 󾁁

از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند..

 قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنند...

رسول الله (ص) فرموده اند

نماز صبح : نور صورت

ظهر : بركت رزق

عصر : طاقت بدن

مغرب : فايده فرزند

عشاء : آرامش

مي بخشد.

به نیت دعوت برای "نماز" به چند نفر بفرست.