👌غیرت:

 

👈✨غیرت فقط این نیست که ناموست را بپوشانی تا نبینند❗️

 

👌✨ناموس دیگران را نگاه نکردن هم از غیرت است❗️

 

✨حتی اگر پوشیده هم نباشند☝️

 

👈💞هر کس که برای رضای خدا☝️ چشمش را از نامحرم بگیرد💞

 

👌✨خداوند شیرینی ایمان را در دلش قرار می دهد✨

🌸👇🏻