اين چهار اصل در زندگي خيلي مهم هستند: 

 

✅صادق باش هنگامي که فقيري،


✅ساده باش وقتي که ثروتمندي،


✅مودب باش وقتي که قدرتمندي


✅و سکوت کن هنگامي که عصباني هستي. 💫الماس از تراش، و انسان از تلاش مي درخشد.💫