🔕🔔 "تو" و "کل"...

 

💥 وقتی"تو" ، "کل"را داری...

❓به چه می اندیشی؟

❓ناراحت چه هستی؟

 

🔰 وقتی با کلْ هستی...

🔹با کل دنیا

🔸با کل جهان هستی

🔻دلت قرص باشد...

✅ چه زیباست"توکل"