👤برادرم خواهرم

💥بگوش باش

❌نامحرم نامحرمه و تحت هیچ شرایطی(بجز ازدواج)محرم نمیشه

📛پس حرف زدن با نامحرم گناهه و حرامه و دنیای مجازی و واقعی هم نداره

👈🏽👈🏽بفهم این قضیه رو...