⚡️ از فواید مهربانی 💜 کردن به دیگران 

 

🌹افزایش سطح انرژی بدن

🌹داشتن دیدگاهی خوش بینانه تر

🌹ارتقا حس سلامتی

🌹ایجاد حس نشاط و رضایت

🌹کاهش حس تنهایی و افسردگی

🌹تقویت حس ارتباط با دیگران

🌹تقویت حس آرامش و آسایش

🌹افزایش طول عمر