داستان_کوتاه

 

🍂 حیوانی روی بام بود

      و به شیری که از پایین عبور

      می کرد توهین میکرد و ناسزا می گفت.

 

🍂 شیر گفت :

      این تو نیستی

     که به من ناسزا می گوید 

     بلکه این جایگاه توست

    که به من ناسزا می گوید.

 

👌 مبادا بوسیله جایگاهت به دیگران

 توهین کنی،که تکیه گاهت با گذر زمان سست شده و فرو میپاشد، آنگاه تو میمانی و آنهایی که تحقیرشان کردی...

 

🔸پس در اوج قدرت، انسان باش.