از جوانی پرسیدند بدترین دردها چیست❓

📢 گفت :

🤐درد دندان

🙅و داشتن همسر بد

 

💥عارفی خوافی این مطلب را شنید و گفت :

❗️دندان را می توان کشید و همسر را می توان طلاق داد.

‼️بدترین دردها درد چشم 👀

و داشتن فرزند بد است.🚶

💔نه چشم را می توان جدا کرد و نه نسبت فرزند را می توان منکر شد.