جنگ جهانی اول با 17میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها

💣جنگ جهانی دوم با 50-55 میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها

🌪بمب اتمی ناکازاکی با 200هزار کشته(بدون دخالت مسلمان ها

🔫جنگ ویتنام با 5 میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها

⚔جنگ در بوسنی با 500هزار کشته(شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند

🔪جنگ در عراق با بیش از 1میلیون و 200هزار کشته(شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند

🗡 جنگ افغانستان (شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند

 

💥 و ....

 

 

📢 خداوند در قرآن میفرماید:

✨چون به آنان گفته شود كه در زمین فساد مكنید، مى گویند: ما مصلحانیم.

💫(بقره/ 11)💫