⚡️ داستان کوتاه و آموزنده

 

🎴روزی ثروتمندی سبدی پر از غذاهای فاسد به فقیری داد.

 

⚫️فقیر لبخندی زد و سبد را گرفته و از قصر بیرون رفت.

 

🎴فقیر همه آنها را دور ریخت و به جایش گلهایی زیبا وقشنگ

 

⚫️در سبد گذاشت و بازگردانید.

 

🎴ثروتمند شگفت زده شد و گفت:

 

⚫️چرا سبدی که پر از چیزهای کثیف بود،

 

🎴پر از گل زیبا کرده ای و نزدم آورده ای؟!

 

⚫️فقیر گفت: هر کس آنچه در دل دارد می بخشد…