تقوا چیست ؟ 

 

🌻شاگردی از عابدی پرسید :

 

💫تقوا را برایم توصیف کن! 

 

💫عابد گفت: اگر در زمینی که پر از خار و خاشاک بود مجبور به گذر شدی چه میکنی؟ 

 

💫شاگرد گفت: پیوسته مواظب هستم و با احتیاط راه میروم تا خود را حفظ کنم. 

عابد گفت: در دنیا نیز چنین کن! تقوا همین است. 

 

💫از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کن و هیچ گناهی را کوچک مشمار زیرا کوهها با آن عظمت و بزرگی از سنگهای کوچک درست شده اند.!!!🍁