شستن قلب با توبه کردن💖..

 

        ✨إنَّ الـلَّـهَ يُـحِـبُّ الـتَّـوَّابِـيـن✨

✅همانا اللّه توبه کنندگان را دوست دارد.

💫 (بقرة/222)💫

 

🌹»اللّه قلب پاک تحویلت داده آن را با گناه سیاه نکن.

💥مواظب نقطه های سیاه گناه باشید که توی قلب شما نقش نبندد،اگر نقش بست فوراً پاکش کن و تنها راه شستن قلب توبه کردن هست».

 

🌟 ‹أَسْتَغْفِرُاللَّه َالعَظِیمِ وَأَتُوبُ إِلَیْه