انسان با سه چیز  مغرور میشود 

 

1- نامِ  بزرگ

 

2- خانهِٔ  بزرگ

 

3- لباسِ  فاخر

 

اماااا  افسوس  که  بعد  از  مرگ!!!

 

1- نامش...  مرحوم

 

2- خانه اش ... قبر

 

3- لباسش ...  کفن

 

بر  چرخِ  فلک  مَناز  که  کَمَر شِکَن است

بررنگِ لباس  مَناز  که آخر  ....

کفن است

مغرور  مشو  که  زندگی  چند روز است

در  زیرِ زمین  شاه و گدا  یک رَقَم است..