از ازدواج با شش دسته از زنان اجتناب کنید:💥

 

'1. أنَّانه 2. منَّانه 3. حنَّانه 4. حدَّاقه 5. برَّاقه 6. شدَّاقه.'

........

1⃣ أنانه: آنکه بسیار ناله و شکایت می کند، پیوسته خود را به مریضی می زند و در ازدواج با او خیری نیست.

........

2⃣ منَّانه: آنکه بخاطر کاری که می کند بر شوهرش منت گذارده و می گوید: من برای تو چنین و چنان کردم.

........

3⃣ حنَّانه: به مردان دیگر (غیر از شوهرش) از جمله خویشاوندان و نزدیکان خود تمایل داشته و مهر می ورزد که در این حالت زندگی زناشویی دوام نیافته و دچار آشفتگی می شود.

........

4⃣ حدَّاقه: آنکه هرچه می بیند را آرزو کرده و شوهرش را به دردسر و مشقت انداخته و بیش از توانش از او انتظار دارد.

........

5⃣ برَّاقه: بیشتر وقت خود را صرف آرایش و زیبایی خود کرده و در آرایش زیاده روی می کند.

........

6⃣ شدَّاقه: در مورد چیزهای خود که ارتباطی به او ندارند بسیار حرف زده و سخن بیهوده ی بسیار می گوید.