شخصی به ابراهیم بن ادهم گفت:

 

 نمیتوانم نماز تهجد( نماز شــــب) بخوانم ، دارویی برایم پیدا کن ؟ 

فرمـــود : در روز گناه مکن ، خداوند در شـــب تو را بیدار  خواهد کرد ، و بدان که ایستادن در جلوی خدا در شب از بزرگترین شــرف و بــــزرگی هاست ، و انسان گناه کار مستحق چنین شرفی نخواهد بود.

 

🔴پــــروردگارا 

این بزرگیها و شرف ها و ایستادن در شب را نصیب ما تک تک مسلمــــانان بفرمایید.

 

💫الـــهی آمــــین💫