👥ترک نماز جمعه❗️

 

✅رسول اللّه 

(صلی اللّه علیه و آله و سلم)

میفرماید:

«افرادی که(نماز)جمعه را ترک میکنند.باید از این عملشان دست بکشند و گرنه اللّه بر قلبهای آنها مُهر(غفلت)می زند؛سپس در زُمره غافلان قرار میگیرند».