💠دورو نباشیم

 

🔻رسول الله

صلی الله علیه وسلم فرمودند:

✅بدترین مردم، انسان دورویی است که با یک چهره نزد یک گروه و با چهره دیگر نزد گروهی دیگر می رود» (صحیح بخاری)

 

✅ در نشر فضایل و خوبی ها سهیم باشیم: