رمضان ۱۴۳۷ نزدیک استـ...!

 

 

”روزه گرفتن سپر و محافظ ست“

 

🔻رسول الله

✅صلی الله علیه وسلم-فرمودند:

«روزه گرفتن(در مقابل ارتکاب گناه) سپر و محافظ است، هرگاه کسی از شما روزه گرفت، سخن زشت نگوید، جدال و سر و صدا نکند، اگر کسی هم به او دشنام داد یا با او درگیر شد، بگوید: ” روزه هستم “»

(صحیح مسلم)