شرایط واجب بودن روزه

 

🔻اسلام، پس بر فردي كه كافراست روزه واجب نيست تا اينكه مسلمان شود.

 

🔻عقل، پس بر شخص ديوانه روزه واجب نيست، زيرا كه تكليف از وي برداشته شده است.

 

🌷رسول الله  فرموده است:

«قلم تكليف از سه نفر برداشته شده است.

شخص ديوانه تا زماني كه بهبودي يابد. كسي كه خوابيده تا زماني كه بيدار گردد ، و از كودك تا زماني كه بالغ شود»

 

🔻بلوغ، پس بر كودكان روزه واجب نيست، تا زماني كه بالغ شوند، امااگر تواناي داشته با شند خوب است كه آنها را به روزه امر كرد تا اينكه عادت بگيرند.

 

🔻توانائي بر روزه گرفتن، پس شخصي كه بخاطر بزرگ سالي يا بيماري مزمن توانايي روزه گرفتن ندارد، بر وي واجب نيست، و در ازاي هر روز به يك نفر مسكين غذا بدهد.

 

 

✅ در نشر فضایل و خوبی ها سهیم باشیم.