به نام خداوند بخشنده ی مهربان

*** یا سین . یس 1

*** قسم به قرآن حکمت بیان .یس 2

*** که تو البته از پیامبران خدایی . یس 3

*** که به راه راست فرستاده شدی. یس 4

*** ازجانب خدای مقتدر ومهربان نازل شده است. یس 5

*** تاقومی راکه پدرانشان به کتب آسمانی پیشین اندرزشدند،به این قرآن پنددهی وبترسانی که ایشان سخت غافلند. یس 6

*** البته وعده ی عذاب براکثرآنان چون ایمان نمی آورند،لازم وحتمی گردید. یس 7

*** ماهم برگردن آنان تازنخ زنجیر نهادیم درحالیکه سربلندکرده چشم بربسته اند. یس 8

*** وازپیش وپس برآنها سدکردیم،وبرچشمشان هم پرده افکندیم،که هیچ نبینند. یس 9

*** وآنهارابترسانی یانترسانی یکسان است،هرگز ایمان نمی آورند. یس 10

*** توآنان رابترسانی واندرزکنی که پیرو آیات قرآن شده ازخدامهربان درخلوت می ترسند،اینان رابه مغفرت خداوپاداش لطف وکرم اوبشارت ده. یس 11

*** مامردگان راباززنده گردانیم وکردارگذشته وآثاروجودی آینده شان همه رادرنامه ی اعمال آنهاثبت گردانیم،ودرلوح محفوظ خدا آشکارا همه رابه شمارآورده ایم . یس 12

*** ای رسول برای این مردم حال قریه ی "انطاکیه"رامثل زن که رسول حق برای هدایت آنهاآمدند. یس13

*** که نخست دون از رسولان رافرستادیم چون تکذیب کردند،بازرسولان سومی برای مدد ونصرت مامور کردیم،تاهمه گفتند:ما به رسالت شما آمده ایم. یس 14

*** اهل قریه به رسولان گفتند:شماجزاینکه مانندمابشری هستید،مقام دیگری ندارید،وهرگزخدای رحمان شمارابه رسالت نفرستاده است،وجزاینکه شمامردم دروغگویی هستید،هیچ درکارنیست. یس 15

*** رسولان بازگفتند خدای داندکه محققا مافرستاده ی او بسوی شما هستیم .یس 16

***وبرما جز آنکه واضح ابلاغ رسالت کنیم هیچ تکلیفی نیست. یس17

*** بازمنکران گفتند:که ای داعیان رسالت ماوجودشمارابه فال بدمی دانیم،اگرازاین دعوی دست برندارید، البته سنگسارتان خواهیم کرد،ئازما به شکنجه ی سخت خواهید رسید. یس 18

*** رسولان گفتند:ای مردم نادان آن فال بدکه می گویید،اگربفهیمدومتذکرشوید،باخودشماست،بلکه شماقومی مسرف هستید. یس 19

*** ودراین گفت وشنودبودند،که مردی شتابان ازدورترین نقاط شهر"انطاکیه حبیب نام" فرارسید وگفت:ای مردم رسولان خداراپیروی کنید. یس20

*** ازاینکه هیچ اجرومزدرسالتی نمی خواهندوشماراهدایت می کنند،پیروی کنید. یس21

*** وچرابایدمن خدای آفریننده ی خودرانپرستم،درصورتیکه بازگشت شمابسوی اوست؟ یس22

*** آیامن بجای آن خدای آفریننده خدایانی معبودخودبگیرم که اگراوخواهدبه من رنج وزیانی رسد،هیچ شفاعت آن خدایان ازمن دفع زیان نکرده نجاتم توانند داد. یس 23

*** دراین صورت پیداست که من بسیار زیانکار خواهم بود. یس 24

*** پس،ازمن ای رسولان بشنوید به خدای شما ایمان آوردم . یس25

*** وبه این مردم باایمان روزقیامت گفته شودبیا داخل بهشت شو،گوی: ایکاش قوم من ازاین نعمت بزرگ آگاه بودند. یس26

*** که خداچگونه درحق من مغفرت فرمود ومراموردلطف وکرم قرارداد. یس27

*** وماپس ازاوبرقومش لشکری ازآسمان نفرستادیم هیچ این نکرده ایم. یس28

*** نیست عقوبتشان جزیک صیحه ی عذاب آسمانی که به ناگاه همه هلاک شوند.یس29

*** وای برحال این بندگان که هیچ رسولی برای هدایت آنهانیامد.جزآنکه اورابه تمسخرواستهزاءگرفتند. یس30

*** آیا ندیدندچه بسیارطوایفی راپیش ازاینان هلاک کردیم،که دیگرابدابه دیاراینان بازنگشتند.یس31

*** وهیچ کس نیست جزآنکه همه نزدماحاضر می شوند. یس32

*** ویک برهان آن است که مازمین مرده رازنده کرده ازآن دانه ای که قوت وروزی خلق شود،می رویانیم. یس 33

*** درزمین باغ هاازنخل خرماوانگور قراردادیم،ودرآن چشمه های آب جاری کردیم. یس34

*** تامردم ازمیوه ی آن باغ ها تناول کنند،وازانواع غذاهایی که بدست خود عمل می آورند،تغذیه کنند،آیانباید شکراین نعمت ها بجای آرند؟ یس35

*** پاک ومنزه است خدایی که همه ی ممکنات عالم راجفت آفریده چه ازنباتات چه ازنفوس بشرودیگر مخلوقات که شما ازآن آگه نیستید. یس36

*** وبرهان دیگری برای خلق دراثبات قدرت حق وجود شب است،که ماچون روزراازآن برگیریم ناگهان همه راتاریکی فراگیرد. یس37

*** ونیزخورشیدکه برمدارمعین خوددائم وبی هیچ اختلاف به گردش است،برهان دیگربرقدرت خدای داناو مقتدراست. یس38

*** ونیزگردش ماه راکه درمناز ل معین مقدرکردیم،تامانندشاخه ی خرمابه منزل اول بازگردید.یس39

*** نه خورشیدراشایدکه به ماه فرارسد،ونه شب به روزسبقت گیردوهریک برمدارمعینی شناورند.یس40 

*** وبرهان دیگر آنکه ما نژادبشررادرکشتی پربارسوارگردانیدیم.یس41

*** ونیزبرای آنهابه مانندکشتی چیزیکه برآن سوار شوند،خلق کردیم. یس42

*** واگربخواهیم،همه رابه دریاغرق کنیم،که ابدا نه فریاد خواهی ونه راه نجاتی یابند. یس43

*** مگربازرحمت ماآنهارانجات دهد، وتاوقت معین بهره ی زندگی بخشد.یس44

*** وچون مردم راگویند،ازگذشته وآینده اندیشه کنید،که شایدموردرحمت خداگردید. یس45

*** وبراین مردم هیچ آیتی ازآیات الهی نیامدجزآنکه ازاواعراض کردند. یس 46

*** وچون مومنان به آنهاگفتندکه: ازآنچه خداروزی شماقرارداده برای اوبه فقیران انفاق کنید،کافران به اهل ایمان پاسخ دادند،آیابه کسی که اگرخدامی خواست،به اوهم مانندماروزی می داد،اطعام کنیم؟شما که به مااین اندرزمی کنید،پیداست که سخت درغلط وگمراهی هستید. یس 47

*** وکافران گویندپس این وعده اگرراست می گویید،کی خواهدبود. یس 48

*** این منکران قیامت انتظارنکشند،جزیک صیحه ی اصرافیل حق که آنهارافراگیرد،درحالیکه باهم به جدل وبحث مشغولند. یس 49

*** ودرآن لحظه مرگ نه توانایی سفارشی دارند،ونه به اهل بیت خود،رجوع توانند کرد. یس 50

*** ودرصوردمیده شود،به ناگاه همه ازقبرهابه سوی خدای خودبه سرعت می شتابند. یس51

*** گویندای وای برماچه کسی ماراازخوابگاه مرگ برانگیخت؟این همان وعده ی خدای مهربان است، و رسولان همه راست گفتند. یس52

*** وجزیک صیحه بیش نباشد،که ناگاه تمام خلایق محشر به پیشگاه ماحاضر خواهندشد. یس 53

*** پس درآنروز کمترین ظلمی به هیچکس نشود.وجزآنکه عمل کرده اند،ابداجزایی نخواهندیافت.یس 54

*** اهل بهشت آنروزبه وجد ونشاط مشغولند. یس 55

*** آنان بازنانشان درسایه برتخت های عزت تکیه زده اند. یس56

*** برای آنان میوه های گوناگون وهرچه بخواهندآماده است. یس57

*** برآنان از خدای مهربان سلام تحیت رسانند. یس 58

*** وای بدکاران امروزشماجداشوید. یس59

*** ای آدم زادگان آیاباشماعهدنبستیم،که شیطان رانپرستید،اودشمن بزرگ شماست؟ یس60

*** ومراپرستید،این راه راست است. یس 61

*** وخلق بسیاری ازشمانوع بشررااین دیوبه گمراهی کشید،آیاهنوزهم عقل وفکرت به کارنمی بندید؟ یس62

*** این همان دوزخی است،که به شما وعده دادند. یس 63

*** امروزدرآتش آن به کیفرکفرتان واردشوید. یس 64

*** امروزاست که بردهان آن کافران مهرخموشی نهیم،ودستهایشان باماسخن گوید،وپاهایشان به آنچه کرده اند،گواهی دهد. یس 65

*** واگرمابخواهیم دیده هایشان رامحو ونابینا کنیم،تاچون به راهی سبقت گیرند،کجابصیرت یابند؟یس66

*** واگربخواهیم همانجاصورت آنهارامسخ کنیم،که نه بتوانند گذشت،ونه بازگشت کنند. یس67

*** وماهرکس راعمردرازدادیم،به پیری درخلقتش بکاستیم،آیاتعقل نمی کنید؟ یس68

*** ونه مااوراشعرآموختیم،ونه شاعری شایسته ی مقام اوست،بلکه این کتاب ذکروقرآن روشن است. یس69

*** تاهرکه زنده است،اورابه آیاتش پنددهد،وبرکافران وعده ی عذاب حتمی ولازم گردد. یس70

*** آیا کافران ندیدندکه برآنها بادست قدرت خود چهارپایان را آفریدیم تاآنها مالک شوند؟ وآن حیوانات را مطیع آنهاکردیم و رام ساختیم برآنها . یس 71

*** تاهم برآنهاسوار شوند وهم ازآن غذاتناول کنند. یس 72

*** وبرای مردم در آن حیوانات منافع وآشامیدنی های فراوان قراردادیم،آیاشکراین نعمت نبایدبجای آرند؟یس73

*** ومشرکان غیراز خدا خدایانی برگرفتند،تامگر یاری ونصرت جویند. یس74

*** هرگزخدایان کمترین نصرتی به آنان نتوانندکرد.وخوداین مشرکان معبودانشان راسپاهی حاضر هستند. یس75

*** وای رسول سخن این مشرکان ترامحزون نکند،ماهرچه آنها پنهان وآشکارگویند،همه رامی دانیم.یس 76

*** آیاانسان ندیدکه مااوراازنطفه خلقت کردیم که دشمن آشکارگردید؟ یس77

*** وبرایمامثلی زد،وآفرینش خودرافراموش کرد،وگفت این استخوانهای پوسیده رابازکه زنده می کند؟ یس78

*** بگو خدایی زنده می کند که اول بار به آنها زندگی بخشید،واو به هرخلقت داناست. یس79

*** آن خدایی که از درخت سبزبرای انتفاع شماآتش قرار داده است،تاوقتی برافروزید. یس80

*** آیاآن خدایی که خلقت آسمانهاوزمین ازاوست،برآفرینش مانندشماقادرنیست؟آری البته قادراست،که آفریننده وداناست. یس81

*** فرمان نافذخداچون اراده ی خلقت چیزی راکند،به محض اینکه گویدموجود باش بلافاصله موجودخواهد شد. یس 82

*** پس منزه و پاک خدایی که ملک و ملکوت هر موجود به دست قدرت اوست،وبازگشت همه ی خلایق به سوی اوست. یس 83

 

                       راست گفت پروردگار هستی بخش

توسط : saber_tayson